Методические ресурсы

 
 
 
Раённы семінар настаўнікаў
пачатковых класаў
 
 5 снежня 2012 года
 
 
Праграма раённага семінара
 
Тэма: Фарміраванне ў вучняў пачатковых класаў маўленча-камунікатыўных уменняў і навыкаў на ўроках беларускай мовы і ў пазакласнай рабоце.
Мэта: Выявіць шляхі фарміравання арфаграфічных навыкаў у пачатковых класах, якія праходзяць праз кожны этап урока і спрыяюць не толькі выпрацоўцы арфаграфічных навыкаў, але і актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў, станоўчай матывацыі вывучэння беларускай мовы, павышэнню цікавасці да прадмета.
Задачы:
1.             Раскрыць навуковыя асновы методыкі развіцця маўлення.
2.             Раскрыць змест метадаў і прыёмаў фарміравання маўленчых уменняў і навыкаў, якія забяспечваюць разуменне вуснага і пісьмовага маўлення.
3.             Вызначыць ролю пазакласнай работы для павышэння арфаграфічнай граматнасці школьнікаў.
 
 
10.00 –Сустрэча ўдзельнікаў семінара
10.20 – Навукова-метадычны блок
1. Рэалізацыя агульнадыдактычных і прыватнаметадычных прынцыпаў навучання арфаграфіі ў працэссе выкладання бел. мовы. 
                                                        Фядосік В.В.
2. Авалодванне формамі вуснай і пісьмовай працы, раскрыццё заканамернасцей ўжывання мовы на ўсіх узроўнях моўнай сістэмы – вымаўленчым, лексічным, граматычным.                               Ляховіч А.Ф.
Вучэбна-метадычны блок
1. Эфектыўныя метады і прыёмы навучання арфаграфіі.
                   Шэлест Н. І. – настаўнік 3 класа.
2. Сумесная работа настаўніка і бібліятэкара па прыцягненню вучняў да знаёмства з беларускай кнігай.
                                Равенка В.В. - бібліятэкар
3. Арганізацыя алімпіяд па прадметах, падрыхтоўка да навукова-практычнай канферэнцыі.                                 Фядосік В.В.
11.00 – Практычны блок
1. Ацэньванне вусных выказванняў вучняў на ўроках бел. мовы.                          
                     Равенка Т.У. – настаўнік 4 класа
2. Адзінства ўрочнай і пазаўрочнай работы па мове як найвышэйшая ўмова фарміравання маўленча-камунікатыўных навыкаў.       Тысевіч В.І. – настаўнік 2 класа.
3. Методыка работы над памылкамі на ўроках беларускай мовы.
                        Лучыц В.М.- настаўнік 1 класа.
12.30 – Падвядзенне вынікаў

13.00 – Абед